ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων

Η εταιρεία Jumbo ΑΕΕ (η «Εταιρεία») ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007, ότι η εταιρεία First Eagle Investment Management, LLC, σύμβουλος επενδύσεων ενός αριθμού πελατών της, ουδείς των οποίων κατέχει ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 5% των συνολικών δικαιωμάτων της Εταιρείας, γνωστοποίησε με επιστολή της στις 9 Μαΐου 2017 προς την Εταιρεία, ότι το έμμεσο ποσοστό συμμετοχής της στην Εταιρεία έχει κατέλθει του 5% από τις 5 Μαΐου 2017. Ο αριθμός δικαιωμάτων ψήφου πριν την κρίσιμη συναλλαγή ήταν 7.077.714.