Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία «JUMBO AEE» ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007 ότι η κα Αικατερίνη Μαρία Παπαευαγγέλου θυγατέρα του Αναπληρωτή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κ. Ευάγγελου Παπαευαγγέλου, προέβη:
• κατά την 26.05.2017 σε πώληση 4.467 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας συνολικής αξίας 71.543,38 Ευρώ και
• κατά την 29.05.2017 σε πώληση 29.996 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας συνολικής αξίας 480.098,07 Ευρώ.