Έκτακτη Γενική Συνέλευση 12 Δεκεμβρίου 2014

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, θα συνέλθει στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Κύπρου αρ. 9 & Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής την 12.12.2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

 

Δείτε την Πρόσκληση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση

 

Συνοπτική περιγραφή θέματος ημερήσιας διάταξης - Σχέδιο απόφασης

 

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου/ων για συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση

 

Σε εφαρμογή της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «JUMBO Α.Ε.Ε.» γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι το σύνολο των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, που υφίστανται κατά την 20.11.2014, ημερομηνία της πρόσκλησης των μετόχων της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 12.12.2014, ανέρχονται συνολικά σε εκατόν τριάντα έξι εκατομμύρια πενήντα εννιά χιλιάδες επτακόσιες πενήντα εννιά (136.059.759) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου.

 

Διαδικασία για την άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις αυτοπροσώπως ή μέσω Αντιπροσώπων

Ειδικά δικαιώματα της μειοψηφίας των μετόχων πριν από κάθε Γενική Συνέλευση