Ετήσια Γενική Συνέλευση 3 Νοεμβρίου 2011

Η Ετήσια Τακτική Καταστατική Γενική Συνέλευση, θα συνέλθει στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Κύπρου αρ. 9 & Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής την 3.11.2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00.

 

Δείτε την Πρόσκληση για την Τακτική Γενική Συνέλευση

 

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης - Σχέδια αποφάσεων

 

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου/ων για συμμετοχή στην Ετήσια Γ.Σ.

 

Βιογραφικά σημειώματα προτεινόμενων μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

 

Σε εφαρμογή της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «JUMBO Α.Ε.Ε.» γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι το σύνολο των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, που υφίστανται κατά την 6.10.2011, ημερομηνία της πρόσκλησης των μετόχων της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 3.11.2011, ανέρχονται συνολικά σε εκατόν είκοσι εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες διακόσιες είκοσι (129.942.220) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου.

 

Διαδικασία για την άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις αυτοπροσώπως ή μέσω Αντιπροσώπων

Ειδικά δικαιώματα της μειοψηφίας των μετόχων πριν από κάθε Γενική Συνέλευση