Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος / πληρωμής μερίσματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Με την παρούσα σας γνωρίζουμε ότι -όπως είχε προαναγγελθεί- με απόφαση της από 07.12.2005 Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, δικαιούχοι μερίσματος ευρώ είκοσι δύο λεπτών (€ 0,22) ανά μετοχή για την εταιρική χρήση από 1.7.2004 έως 30.6.2005, είναι όσοι τυγχάνουν μέτοχοι της εταιρείας κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης του ΧΑ της 07.12.2005. Από την επομένη 08.12.2005 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει από την 04.01.2006 και θα πραγματοποιηθεί μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε (ΚΑΑ) προς τους χειριστές (θεματοφύλακες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) των δικαιούχων μετόχων, που θα δηλώσουν στο ΚΑΑ ότι έχουν δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος για λογαριασμό των πελατών τους, προκειμένου να το καταβάλουν στους δικαιούχους μετόχους ή να το πιστώσουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς αυτών. Για όσους μετόχους οι χειριστές τους δεν θα κάνουν την πιο πάνω δήλωση ή οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η καταβολή θα γίνεται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Πλατεία Μαυροκορδάτου και Αχαρνών 17, 10438 Αθήνα, τηλ. 2105214500), κατά το χρονικό διάστημα από την 04.01.2006 έως και την 04.04.2006 και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Από την 04.04.2006 και εφεξής η καταβολή του μερίσματος θα γίνεται μόνον στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Μοσχάτο Αττικής (οδός Κύπρου 9 & Ύδρας, τηλ. 2104805267), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.