Προσθήκη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Με την παρούσα σας γνωρίζουμε ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 27.07.2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, στην έδρα της εταιρείας μας επί της οδού Κύπρου αρ. 9 στο Μοσχάτο Αττικής, στην οποία παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν 491 μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν 111.859.784 μετοχές και ψήφους επί συνόλου 136.059.759 μετοχών και ψήφων, ήτοι ποσοστό 82,21% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, μεταξύ άλλων ελήφθη με ποσοστό 62,45% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, απόφαση περί διεύρυνσης του αριθμού των μελών του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από επτά (7) σε εννέα (9) , με την εκλογή και προσθήκη δύο νέων μελών, η θητεία των οποίων θα λήγει συγχρόνως με τη θητεία των υπολοίπων μελών αυτού (11.11.2017), ήτοι:
Α. Πέντε (5) Εκτελεστικά μέλη:
1. Απόστολος- Ευάγγελος Βακάκης του Γεωργίου, επιχειρηματίας, Πρόεδρο του Δ.Σ
2. Ιωάννης Οικονόμου του Χρήστου, δικηγόρος. Αντιπρόεδρος
3. Ευάγγελος Παπαευαγγέλου του Δημητρίου, επιχειρηματίας Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος
4. Σοφία Βακάκη του Απόστολου Ευάγγελου, ιδιωτική υπάλληλος, Εντεταλμένη Σύμβουλο.
5. Γεώργιος Βακάκης του Απόστολου Ευάγγελου, ιδιωτικός υπάλληλος, Εκτελεστικό Μέλος

Β. Ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος:
1. Παρασκευή Κάβουρα του Γεωργίου, δικηγόρος.

Γ. Τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη:
1. Γεώργιος Κατσαρός του Σπυρίδωνος, οικονομολόγος
2. Νικόλαος Βελισσαρίου του Ιωάννη, οικονομολόγος.
3. Αδαμάντιος Σταματάκης του Φραγκίσκου, συνταξιούχος αντιστράτηγος της Ελληνικής Αστυνομίας