ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπεύθυνοι καταστημάτων

Τι κάνεις
 • είσαι υπεύθυνος/η για τη φερέγγυα παρουσίαση των εμπορευμάτων, καθώς και για την εφαρμογή της εταιρικής πολιτικής πωλήσεων στο κατάστημα
 • συντονίζεις τους εργαζομένους στα διάφορα τμήματα του καταστήματος
 • συντονίζεις την καθημερινή λειτουργία του καταστήματος

Τι πρέπει να διαθέτεις
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε θεση υπεύθυνου στο λιανικό εμπόριο
 • Γνώσεις χειρισμού Η/Υ
 • Δυναμικότητα και ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και οργάνωσης
 • Μεταφορικό μέσο
 • Έντονο εμπορικό προσανατολισμό
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψήφιους)
 • Ομαδικό πνεύμα

Τι σου προσφέρουμε
 • Αξιοκρατικό & σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης σε σύντομο χρονικό διάστημα
 • Συστηματική και ευρύτατη εκπαίδευση