Εκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μη διαπραγματεύσιμου χα με δικαίωμα προτίμησης υπερ παλαιων μετοχών

JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7650/06/Β/86/04) Προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, σας γνωστοποιούμε ότι κατά την Β? Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην έδρα της εταιρείας στο Μοσχάτο (Κύπρου 9 & Ύδρας), με τη συμμετοχή 26 μετόχων, που κατέχουν και εκπροσωπούν ποσοστό 49,66% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της, αποφασίστηκαν με πλειοψηφία 42,31% απεχουσών της ψηφοφορίας 2 μετόχων με ποσοστό 7,35% τα εξής: 1.Η Έκδοση Ομολογιακού Δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, μη διαπραγματεύσιμου στο ΧΑ με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με τα άρθρα 8 του ν. 3156/2003 και 3α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, με τους εξής γενικούς όρους: α) Είδος Ομολογιών: Ονομαστικές μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές της εκδότριας, ονομαστικής αξίας € 1,40, β) Αριθμός ομολογιών 4.243.215, γ) Ονομαστική αξία ομολογιών: € 10, δ) Τιμή διάθεσης Ομολογιών: Στο άρτιο (€ 10), ε) Αναλογία συμμετοχής των παλαιών μετοχών στην έκδοση: 0,07 ομολογίες ανά 1 κοινή ονομαστική μετοχή, στ) Προβλεπόμενα έσοδα έκδοσης: € 42.432.150,00, ζ) Διάρκεια: 7 έτη από την ημερομηνία έκδοσης, η) Άσκηση δικαιώματος μετατροπής: Για πρώτη φορά στην 4η επέτειο και εφεξής ανά εξάμηνο, θ) Λόγος και τιμή μετατροπής: Κάθε μία (1) ομολογία θα παρέχει στον ομολογιούχο δικαίωμα μετατροπής της σε 0,71 έως 1,67 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, με δικαίωμα ψήφου. Η τιμή μετατροπής θα είναι εύρους ευρώ από έξι έως δεκατέσσερα (€ 6-14) ανά μετοχή. Ο τελικός Λόγος και η τελική Τιμή Μετατροπής θα καθοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έκδοσης του Δανείου με βάση τον μέσο όρο της χρηματιστηριακής τιμής κλεισίματος της μετοχής των τελευταίων τεσσάρων (4) εβδομάδων πριν από την ημέρα που θα καθοριστούν κατά τα ανωτέρω. 2.Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του και να ενεργήσει ότι είναι απαραίτητο για την έκδοση του Δανείου με τους ανωτέρω βασικούς όρους και συμπληρωματικούς αυτών, για τη διαδικασία έκδοσης και κάλυψης αυτού, για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, για την έκδοση των ομολογιών και την εκπροσώπηση των ομολογιούχων και για κάθε άλλο σχετικό θέμα. 3.Στην περίπτωση κατά την οποία το Δάνειο δεν καλυφθεί πλήρως, από τους παλαιούς μετόχους ή τρίτους επενδυτές, η έκδοση θα ανέλθει μέχρι του ποσού που θα καταβληθεί.