Πρόσκληση των Μετόχων σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της JUMBΟ Α.Ε.Ε. σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις έξι (6) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2006, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 16:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Κύπρου αρ. 9 & Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 1.Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.07.2005 μέχρι 30.06.2006, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μαζί με την επ’ αυτών Ενοποιημένη Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, τις Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων και την Έκθεση Ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή επ’ αυτών. 2.Υποβολή προς έγκριση της Διάθεσης των Κερδών της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 01.07.2005 έως 30.06.2006 και λήψη απόφασης για τον τρόπο και χρόνο διάθεσης αυτών. 3.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01.07.2005 μέχρι 30.06.2006. 4.Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τις Ετήσιες Ενοποιημένες και τις Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01.07.2006 μέχρι 30.06.2007 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 5.Οριστική έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01.07.2005 μέχρι 30.06.2006. 6.Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01.07.2006 μέχρι 30.06.2007. 7.Λήψη απόφασης για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου του άρθρου 6 του Ν. 3156/2003 μέχρι του ποσού των € 125.000.000 και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων αυτού. 8.Διάφορες ανακοινώσεις. Ενημέρωση μετόχων. Άλλα θέματα. Όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου. Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων ή απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.), εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, και να παραλάβουν βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία, μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, υποχρεούνται να καταθέσουν μέχρι και την 30.11.2006 στο Ταμείο της εταιρείας στο Μοσχάτο Αττικής (οδός Κύπρου 9 & Ύδρας, Υπεύθυνη τμήματος μετόχων κ. Αικατερίνη Παπαευαγγέλου). Μοσχάτο, 3 Νοεμβρίου 2006. Το Διοικητικό Συμβούλιο.