Πρόσκληση των Μετόχων σε Β΄ επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αφού έλαβε υπόψη του ότι στη συνεδρίαση της A’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 24ης Μαΐου 2006, δεν συντελέστηκε η απαιτούμενη απαρτία μετόχων που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, αποφάσισε, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, τη σύγκληση Β΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης στις επτά (7) του μηνός Ιουνίου του έτους 2006, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 16.00, που θα συνεδριάσει στην έδρα της εταιρείας επί των οδών Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής, και προσκαλεί σε αυτή όλους τους μετόχους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του ιδίου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ήτοι: Θέμα μόνο: Λήψη απόφασης για την Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ποσού € 42.432.150 και τους όρους αυτού, για τη χρηματοδότηση των εταιρικών σκοπών της εταιρείας και παροχή ειδικής σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση, πρέπει μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων ή απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.), εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών, που κατέχουν, και να παραλάβουν βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία, μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, υποχρεούνται να καταθέσουν μέχρι και την 01.06.2006 στο Ταμείο της εταιρείας στο Μοσχάτο Αττικής (οδός Κύπρου 9 & Ύδρας, Υπεύθυνη τμήματος μετόχων κ. Αικατερίνη Παπαευαγγέλου). Μοσχάτο, 24 Μαΐου 2006. Το Διοικητικό Συμβούλιο»