Έκτακτη Γενική Συνέλευση 16.05.2007

Προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού γνωστοποιούμε ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας, που πραγματοποιήθηκε την 16.5.2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, στην έδρα αυτής επί της οδού Κύπρου αρ. 9 στο Μοσχάτο Αττικής κατά την οποία παραστάθηκαν 63 μέτοχοι, που κατέχουν και εκπροσωπούν 34.794.425 επί συνόλου 60.617.358 μετοχών και ψήφων, ήτοι ποσοστό 57,40% του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:
 

Α. Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου.
 

1. Με πλειοψηφία 34.752.344 μετοχών και ψήφων, ήτοι ποσοστό 99,88% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκε η έκδοση κοινού μη μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου του άρθρου 6 του ν. 3156/2003 επταετούς διάρκειας μέχρι του ανώτατου ποσού των € 145.000.000, το οποίο θα παρέχει στους ομολογιούχους δικαίωμα προς απόληψη τόκων. Το Δάνειο, θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση των εταιρικών σκοπών, συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου κίνησης, για την αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων μεσομακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας και του επενδυτικού προγράμματός της. Το ανώτατο ποσό του Δανείου, θα εκδοθεί σε τέσσερεις Σειρές Έκδοσης. Θα δύναται να διαιρεθεί σε 1.300 ονομαστικές ομολογίες Σειράς Έκδοσης Α, ανώτατης συνολικής ονομαστικής αξίας € 65.000.000. Θα διαιρείται σε 400 κατ’ ανώτατο όριο ονομαστικές ομολογίες Σειράς Έκδοσης Β, ανώτατης συνολικής ονομαστικής αξίας € 20.000.000 και σε 800 κατ’ ανώτατο όριο ονομαστικές ομολογίες Σειράς Έκδοσης Γ, ανώτατης συνολικής ονομαστικής αξίας € 40.000.000. Θα δύναται να διαιρεθεί σε 400 κατ’ ανώτατο όριο ονομαστικές ομολογίες Σειράς Έκδοσης Δ, ανώτατης συνολικής ονομαστικής αξίας € 20.000.000. Ειδικά για τις Ομολογίες Σειράς Α και Σειράς Δ, η εταιρεία θα έχει τη δυνατότητα αγοράς και επαναδιάθεσής τους στους Ομολογιούχους. Κάθε ομολογία θα έχει ονομαστική αξία € 50.000 και τιμή έκδοσης στο άρτιο. Το Δάνειο θα καλυφθεί με τους όρους, που θα συμφωνηθούν, με ιδιωτική τοποθέτηση από τα πιστωτικά ιδρύματα, που θα συμμετάσχουν και -σε κάθε περίπτωση- θα καλυφθεί πλήρως από τη διοργανώτρια και συντονίστρια Τράπεζα, εντός της προβλεπόμενης από τη σύμβαση κάλυψης προθεσμίας. Η εταιρεία ως εκδότρια θα προβεί στην έκδοση του Προγράμματος του Δανείου, στο οποίο θα αναφέρονται όλοι οι όροι έκδοσης αυτού. Η «BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES» θα αναλάβει υπηρεσίες Πληρεξουσίου Καταβολών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και
 

2. Με πλειοψηφία 27.209.531 μετοχών και ψήφων, ήτοι ποσοστό 78,20% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου, εξουσιοδοτήθηκε ειδικά το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να αποφασίζει ελεύθερα κατά την κρίση του και να συνομολογεί κάθε έγγραφο, σύμβαση, λεπτομέρεια και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την έκδοση του Δανείου, τους όρους του, το Πρόγραμμα, τη διάρκεια και τη διάθεσή του στη διοργανώτρια και συντονίστρια Τράπεζα και σε άλλα ενδιαφερόμενα πιστωτικά ιδρύματα καθώς και για τις δαπάνες και έξοδα έκδοσης αυτού, να αναθέτει τις αρμοδιότητες αυτές και σε άλλα πρόσωπα και εγκρίθηκαν οι μέχρι σήμερα ενέργειες της διοίκησης της εταιρείας.
 

Β. Τροποποιήσεις άρθρων του Καταστατικού της εταιρείας.
 

Με πλειοψηφία 27.209.531 μετοχών και ψήφων, ήτοι ποσοστό 78,20% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου, ελήφθη απόφαση για την τροποποίηση των άρθρων 5 περ. Β’, παρ. 1 και 5 και 27 παρ. γ’, αριθ. 5 και 8 του Καταστατικού της εταιρείας και για τη διατύπωση αυτού σε ενιαίο κείμενο.