Ενημέρωση για Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού γνωστοποιούμε ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 12.12.2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, στην έδρα αυτής επί της οδού Κύπρου αρ. 9 στο Μοσχάτο Αττικής, στην οποία παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν 79 μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν 32.767.234 επί συνόλου 60.617.358 μετοχών και ψήφων, ήτοι ποσοστό 54,06% του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ελήφθησαν, κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, οι εξής αποφάσεις: 1.Εγκρίθηκαν οι ετήσιες και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης από 1.07.2006 έως 30.6.2007. 2.Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος χρήσης 2006/2007, ποσού € 0,32 ανά μετοχή και συνολικού ποσού € 19.397.554,56. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι όσοι τυγχάνουν μέτοχοι της εταιρείας μας κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της Παρασκευής 21.12.2007. Από την επομένη εργάσιμη ημέρα Δευτέρα 24.12.2007, οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος χρήσης 2006/2007. Η διανομή του μερίσματος θα αρχίσει την 4.1.2008 έως την 4.4.2008 μέσω της πληρώτριας Τράπεζας «EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.» και από την 7.4.2008 μέσω της εταιρείας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.. 3.Απαλλάχθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο και οι ορκωτοί ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τη χρήση από 1.7.2006 έως 30.6.2007. 4.Εξελέγησαν ορκωτοί ελεγκτές για τη νέα εταιρική χρήση από 1.7.2007 έως 30.6.2008. 5.Εγκρίθηκαν οριστικά οι αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.7.2006 έως 30.6.2007. 6.Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.7.2007 έως 30.6.2008 και 7.Εξελέγη νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με διετή θητεία, αποτελούμενο από 4 εκτελεστικά μέλη, 1 μη εκτελεστικό μέλος και 2 ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.