Πρόσκληση των Μετόχων σε Α επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία JUMBO Α.Ε.Ε., αφού έλαβε υπόψη του ότι στη συνεδρίαση της Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης της 30.04.2007, δεν συντελέστηκε η απαιτούμενη για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης απαρτία, καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις δέκα έξη (16) του μηνός Μαΐου του έτους 2007, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 16.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί των οδών Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ιδίων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:
 

Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου του άρθρου 6 του Ν. 3156/2003 μέχρι του ανώτατου συνολικού ποσού των € 145.000.000 και ανάκληση κάθε προηγούμενης σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας
 

Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των άρθρων 5 περ. Β’, παρ. 1 και 5 και 27 παρ. γ’, αριθ. 5 και 8 του Καταστατικού της εταιρείας και διατύπωση αυτού σε ενιαίο κείμενο.
 

Όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου. Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, υποχρεούνται, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων ή απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.) εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών, που κατέχουν και να παραλάβουν σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία, μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, οφείλουν να καταθέσουν μέχρι και την Πέμπτη 10.05.2007 στο Ταμείο της στην έδρα αυτής στο Μοσχάτο Αττικής (οδός Κύπρου 9 & Ύδρας, Υπεύθυνη τμήματος μετόχων κ. Αικατερίνη Παπαευαγγέλου). Μοσχάτο, 30 Απριλίου 2007. Το Διοικητικό Συμβούλιο.