Ανακοίνωση σχετικά με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση


Στην Ετήσια Οικονομική έκθεση 2007/2008 που δημοσιεύθηκε χθες υπήρξε τυπογραφικό λάθος στους πίνακες που παρατίθενται στις σελίδες 45-46 (υποενότητες 5.1 και 5.2) και αφορούν το συναλλαγματικό κίνδυνο και την ανάλυση ευαισθησίας κινδύνου επιτοκίου. Στους πίνακες θα πρέπει να αναγράφεται «ποσά σε € » αντί για «ποσά σε χιλ. € ».
 

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση μετά και την ανωτέρω διόρθωση έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό χώρο της εταιρείας www.jumbo.gr, και του χρηματιστηρίου www.ase.gr.