Ενημέρωση για Αύξηση μ.κ. και Τροποποίηση Καταστατικού

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 3.12.2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, στο Μοσχάτο Αττικής στα κεντρικά γραφεία της έδρας αυτής επί της οδού Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας, στην οποία παρέστησαν νόμιμα 86 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 35.925.974 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 60.617.358 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι απαρτία 59,26% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου αποφασίστηκε παμψηφεί:
α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των € 84.864.301,20, με κεφαλαιοποίηση έκτακτων αποθεματικών, ήτοι: αα) όλων των έκτακτων αποθεματικών προηγούμενων χρήσεων ποσού € 54.555.622,20 και ββ) μέρους του εκτάκτου αποθεματικού της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 2007/2008, ποσού € 30.308.679, που εμπεριέχεται στο λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέον» των δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων βάσει των ΔΛΠ, η οποία θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 60.617.358 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 1,40 η κάθε μια, που θα διανεμηθούν στους δικαιούχους μετόχους δωρεάν σε αναλογία μια νέα για κάθε μια παλαιά μετοχή. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των € 169.728.602,40 και θα διαιρείται σε 121.234.716 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € ευρώ 1,40 κάθε μιας και
β) η ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. Α’ του Καταστατικού της Εταιρείας.