Πρόσκληση των μετόχων σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 

(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7650/06/Β/86/04)
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
 

Σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 3 Δεκεμβρίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Κύπρου αρ. 9 & Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής,
 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας στην άνω συνέλευση, για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται σε Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 17 Δεκεμβρίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Κύπρου αρ. 9 & Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής.
 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, στην άνω α’ επαναληπτική γενική συνέλευση, για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται σε Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 30 Δεκεμβρίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Κύπρου αρ. 9 & Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής.
 

Σημειώνεται ότι για τις περιπτώσεις των ανωτέρω Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων δεν θα δημοσιευτεί νεώτερη πρόσκληση.
 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
 

Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2007 μέχρι 30.6.2008, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μαζί με την επ’ αυτών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 11α Ν. 3371/2005 και 4 Ν. 3556/2007, τις Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων και την Έκθεση Ελέγχου του ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή επ’ αυτών.
Υποβολή προς έγκριση του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης και της διανομής των κερδών της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2007 έως 30.06.2008 και λήψη απόφασης για τον τρόπο και χρόνο διάθεσης του μερίσματος.
Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2007 μέχρι 30.6.2008.
Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1.7.2008 μέχρι 30.6.2009 και έγκριση της αμοιβής αυτών.
Οριστική έγκριση αμοιβών ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη εταιρική χρήση από 1.7.2007 μέχρι 30.6.2008.
Προέγκριση αμοιβών ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 1.7.2008 μέχρι 30.6.2009.
Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των € 84.864.301,20, με κεφαλαιοποίηση έκτακτων αποθεματικών (ήτοι: α) όλων των έκτακτων αποθεματικών προηγούμενων χρήσεων ποσού € 54.555.622,20 και β) μέρους του εκτάκτου αποθεματικού της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 2007/2008 ποσού € 30.308.679, το οποίο εμπεριέχεται στο λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέον» των δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων βάσει των ΔΛΠ), η οποία θα πραγματοποιηθεί, με την έκδοση 60.617.358 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 1,40 η κάθε μια. Τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 παρ. Α’ του Καταστατικού περί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για τη διαβίβαση από την Εταιρεία πληροφοριών προς τους Μετόχους με τη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών μέσων. (άρθρο 18 Ν. 3556/2007).
Τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας με σκοπό την προσαρμογή του προς τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του Ν. 3604/2007. Προσθήκη άρθρου 33α. Τροποποίηση των άρθρων 5 παρ. Β’, 6, 11, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 38 και 39 με τη συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων αυτού και τη διατύπωση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.
 

Όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπου. Για τη συμμετοχή τους σε αυτή πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους, και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης. Όσοι από τους μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ., πρέπει να τις δεσμεύσουν στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), Λεωφ. Αθηνών 110 και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης. Οι μέτοχοι δικαιούνται να καταθέσουν τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τη σχετική απόδειξη στα Κεντρικά Γραφεία της εταιρείας.
 

Οι βεβαιώσεις δέσμευσης, οι αποδείξεις κατάθεσης και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, πρέπει να κατατεθούν από τους κ.κ. Μετόχους στα Κεντρικά Γραφεία της εταιρείας, οδός Κύπρου 9 & Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνη κ. Αμαλία Καραμητσώλη), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι την Πέμπτη 27.11.2008.
 

Σε περίπτωση Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης για τη λήψη απόφασης επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους, σύμφωνα με τα ανωτέρω και να καταθέσουν τις βεβαιώσεις δέσμευσης μετοχών, τις αποδείξεις κατάθεσης και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα Κεντρικά Γραφεία της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι την Πέμπτη 11.12.2008.
 

Σε περίπτωση Β’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης για τη λήψη απόφασης επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους, σύμφωνα με τα ανωτέρω και να καταθέσουν τις βεβαιώσεις δέσμευσης μετοχών, τις αποδείξεις κατάθεσης και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα Κεντρικά Γραφεία της εταιρείας,, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Β’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι την Τετάρτη 24.12.2008.
 

Μοσχάτο, 27 Οκτωβρίου 2008.
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο.