Οικονομικό Ημερολόγιο χρήσης 2009/2010

Στα πλαίσια ορθής, έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.3.4 και 4.1.4.3.1 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιείται το Οικονομικό Ημερολόγιο της «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με την επιφύλαξη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες ανά περίπτωση υπηρεσίες, ήτοι:
 

  • Ημερομηνία ανακοίνωσης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2008/2009 βάσει του Ν 3556/2007: 24.9.2009.
  • Ημερομηνία δημοσίευσης στον τύπο των Συνοπτικών οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών της χρήσης από 1 Ιουλίου 2008 μέχρι 30 Ιουνίου 2009 κατά ΔΛΠ: 25.9.2009.
  • Ημερομηνία ετήσιας ενημέρωσης αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 2008/2009: 7.10.2009
  • (Σημείωση: Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών στις 9:30 π.μ.)
  • Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης χρήσης 2008/2009: 9.12.2009.
  • Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος χρήσης 2008/2009: 23.12.2009.
  • Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος 2008/2009 (record date*): 29.12.2009.
  • Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος χρήσης 2008/2009: 4.1.2010.
  • Πληρώτρια Μερίσματος Τράπεζα: Η Τράπεζα «EFG Eurobank A.E.»


*Σύμφωνα με το νέο αναθεωρημένο Κανονισμό Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις από 1.1.2009 διενεργούνται με βάση τον κανόνα "record date" που αντικαθιστά τον κανόνα "trade date". Με το νέο κανόνα, δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του μερίσματος) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ημέρας. (record date).