Ημερομηνία ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων πρώτου εξαμήνου Ιούλιος 2009 –Δεκέμβριος 2009

Η Jumbo A.E.E. θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας οικονομικής χρήσης 2009 /2010 την Πέμπτη 25.02.2010 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α., στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr) και της εταιρείας (www.jumbo.gr).