Αύξηση κερδών +9,25% μέσα σε δύσκολο περιβάλλον

Ο Όμιλος Jumbo, η μεγαλύτερη εταιρεία λιανικού εμπορίου παιχνιδιών, ειδών bebe, παιδικού βιβλιοχαρτοπωλείου και συναφών προϊόντων στην Ελλάδα, ανακοινώνει ότι κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης Ιούλιος 2010- Ιούνιος 2011 οι πωλήσεις σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε EUR 290,17εκατ από EUR 292,08 εκατ που ήταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας μικρή μείωση της τάξης του 0,65%. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε EUR 53,95 εκατ. έναντι EUR 49,38εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 9,25%.


Η πορεία των πωλήσεων κατά το πρώτο εξάμηνο είναι καλύτερη από την γενικότερη πορεία του Ελληνικού λιανεμπορίου. Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία της αγοράς, οι λιανικές πωλήσεις στην Ελλάδα καταγράφουν έντονα πτωτικούς ρυθμούς λόγω της οικονομικής στενότητας αλλά και άλλων παραμέτρων όπως οι αλλεπάλληλες απεργιακές κινητοποιήσεις. Ο Όμιλος κατά το πρώτο εξάμηνο λειτούργησε 6 νέα υπερκαταστήματα τα οποία αναμένεται να βοηθήσουν μελλοντικά στην ανάπτυξη της εταιρείας.


Το μικτό περιθώριο κέρδους του Ομίλου ανήλθε σε 50,28% έναντι 51,86% της αντίστοιχης περσινής περιόδου επηρεασμένο σε σημαντικό βαθμό από την στρατηγική απόφαση της διοίκησης να μην αυξήσει τις τιμές των προϊόντων της παρά την αύξηση του Φ.Π.Α. στην Ελλάδα. Η μείωση αυτή στο μικτό περιθώριο είναι μικρότερη από αυτή που η διοίκηση είχε αρχικά εκτιμήσει για την τρέχουσα χρήση 2010/2011 καθώς υπήρξαν παράγοντες που επέδρασαν εξισορροπητικά όπως η ισοτιμία του Ευρώ έναντι του δολαρίου και το μικρότερο κόστος μεταφοράς. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε EUR 75,52εκατ. σε σχέση με EUR 84,42 εκατ. που ήταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο παρουσιάζοντας μείωση 10,54%.


Tα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους ανήλθαν σε EUR 53,95 εκατ. έναντι EUR 49,38εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 9,25%. Σημειώνεται ότι τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους για τις δύο περιόδους δεν είναι συγκρίσιμα καθώς στα κέρδη του πρώτου εξαμήνου που έληγε στις 31/12/2009 είχε υπολογιστεί έκτακτη εισφορά ποσού EUR 9.824χιλ.


Στις 31/12/2010 τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανήλθαν σε EUR 228,63εκατ. δηλαδή τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ήταν ανώτερα του συνολικού ποσού των δανειακών υποχρεώσεων του, κατά το ποσό των EUR 72,16 εκατ. με συνέπεια ο καθαρός δανεισμός να καταστεί αρνητικός.


Το δίκτυο του Ομίλου αποτελείται σήμερα από 51 καταστήματα εκ των οποίων τα 44 είναι στην Ελλάδα, τα 3 στην Κύπρο και τα 4 στη Βουλγαρία. Ο Όμιλος συνεχίζει το επενδυτικό του πρόγραμμα με στόχο την λειτουργία 6 νέων καταστημάτων για την επόμενη οικονομική χρήση Ιούλιος 2011-Ιούνιος 2012 από τα οποία 3 θα είναι στην Ελλάδα και 3 στην Βουλγαρία.