Ανακοίνωση για ισόποση αύξηση και μείωση μετοχικού κεφαλαίου με ισόποση αύξηση και μείωση αντίστοιχα της ονομαστικής αξίας της μετοχής

Ανακοινώνεται από την εταιρεία JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 3.11.2011, αποφάσισε: α) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 27.287.866,20 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση ισόποσων υφιστάμενων αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από το ποσό των 1,40 ευρώ στο ποσό των 1,61 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την ανωτέρω αύξηση το συνολικό ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των 209.206.974,20 ευρώ, διαιρούμενο σε 129.942.220 μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,61 ευρώ η κάθε μία και β) Την ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 27.287.866,20 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από το ποσό των 1,61 ευρώ στο ποσό των 1,40 ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,21 ευρώ ανά μετοχή. Μετά και την ανωτέρω μείωση το συνολικό ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε τελικώς στο ποσό των 181.919.108,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 129.942.220 κοινές ονομαστικές μετοχές, τελικής ονομαστικής αξίας 1,40 ευρώ η κάθε μία.
Την 18.11.2011 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ. Κ2-8958 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 παρ. Α’ του Καταστατικού της εταιρείας και σχετική Ανακοίνωση εστάλη για δημοσίευση στο ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στη συνεδρίασή του της 24.11.2011 ενημερώθηκε για την εν λόγω ταυτόχρονη αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,21 Ευρώ ανά μετοχή.
Κατόπιν των ανωτέρω, από την 23.12.2011 οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με την τελική ονομαστική αξία 1,40 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους 0,21 ευρώ ανά μετοχή.
Από την ίδια ημερομηνία (23.12.2011), η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.
Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ποσού 0,21 ευρώ, βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) , είναι οι μέτοχοι που θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τετάρτη 28.12.2011 για την εταιρεία μας.
Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η Τρίτη 3.1.2012. Η καταβολή των μετρητών για το ποσό της επιστροφής κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας EFG Eurobank, ως ακολούθως:
1. Μέσω των χειριστών στο Σύστημα 'Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης.
2. Μέσω πίστωσης του λογαριασμού τους στην Τράπεζα EFG Eurobank, εφόσον οι μέτοχοι έχουν δηλώσει την συγκεκριμένη Τράπεζα ως χειριστή στο Σ.Α.Τ.
3. Από το δίκτυο των καταστημάτων της Τράπεζας EFG Eurobank στους μετόχους που δεν έχουν ζητήσει είσπραξη από τον χειριστή τους ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον ειδικό λογαριασμό των Ελληνικών Χρηματιστηρίων ή για μετοχές που τηρούνται σε μερίδες μη εμφανισθέντων επενδυτών. Για την είσπραξη των μετρητών από το Δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας EFG Eurobank είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή.
4. Με την πάροδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλ. από την 4.4.2012, η επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της εταιρίας στο Μοσχάτο Αττικής (οδός Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας). Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 2104805267 κ. Αμαλία Καραμητσώλη).