Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία «Jumbo AEE» ανακοινώνει, με βάση το Ν.3556/2007, ότι η “Capital Research and Management Company”, αμερικανική εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων, παρ ότι η ίδια δεν κατέχει μετοχές της εταιρείας, γνωστοποίησε στις 15 Ιουνίου 2011 με επιστολή της, ότι το ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μέσω των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, έχει κατέλθει του ορίου του 10% από την 14η Ιουνίου 2011


Σύμφωνα με την ανωτέρω γνωστοποίηση ο μέτοχος “Capital Research and Management Company” στις 14 Ιουνίου 2011 ήταν έμμεσα κάτοχος 11.702.048 δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ή ποσοστού 9,0056%.