Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία «Jumbo AEE» ανακοινώνει, με βάση το Ν.3556/2007, ότι η “FMR LLC”, γνωστοποίησε στις 26 Απριλίου 2011 με επιστολή της, ότι το ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της JUMBO που κατέχει η ίδια καθώς και μέσω των αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων επενδυτικών λογαριασμών που διαχειρίζεται, έχει διαμορφωθεί στο 10,12% (13.155.984 μετοχές) από 9,98% (12.955.984 μετοχές) μετά από αγορά που πραγματοποίησε στις 21 Απριλίου 2011.