Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία «Jumbo AEE» ανακοινώνει, με βάση το Ν.3556/2007, ότι η “Capital Research and Management Company”, αμερικανική εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων, παρ ότι η ίδια δεν κατέχει μετοχές της εταιρείας, γνωστοποίησε στις 12 Απριλίου 2011 με επιστολή της, ότι το ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, μέσω των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, έχει διαμορφωθεί στο 14,7867% (19.214.198 μετοχές) από 15,0476% (19.553.140 μετοχές) μετά από πώληση που προέβει στις 11 Απριλίου 2011.