Ημερομηνία ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων Εννιαμήνου 2011

Η Jumbo AEE θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του εννιαμήνου 2011 την Πέμπτη 19.05.2011 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α. στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr) και της εταιρείας (www.jumbo.gr).