Οικονομικό Ημερολόγιο χρήσης 2011/2012

Στα πλαίσια ορθής, έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.3.4 και 4.1.4.3.1 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιείται το Οικονομικό Ημερολόγιο της «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με την επιφύλαξη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες ανά περίπτωση υπηρεσίες, ήτοι:
• Ημερομηνία ανακοίνωσης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2010/2011 βάσει του Ν. 3556/2007: 27.9.2011 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
• Ημερομηνία δημοσίευσης στον τύπο των Συνοπτικών οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών της χρήσης από 1.7.2010 μέχρι 30.6.2011 κατά ΔΛΠ: 28.9.2011.
• Ημερομηνία ετήσιας ενημέρωσης αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 2010/2011: 12.10.2011
(Σημείωση: Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών στις 9:30 π.μ.)
• Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης χρήσης 2010/2011: 3.11.2011.
Η εταιρεία προτίθεται να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την επιστροφή κεφαλαίου ποσού € 0,17 ανά μετοχή και τη μη διανομή μερίσματος. Σε περίπτωση ανάλογης απόφασης από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι ημερομηνίες αποκοπής και επιστροφής έχουν ως εξής:
• Ημερομηνία αποκοπής επιστροφής κεφαλαίου: 23.12.2011.
• Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων επιστροφής κεφαλαίου (record date): 28.12.2011.
• Ημερομηνία έναρξης καταβολής επιστροφής κεφαλαίου: 3.1.2012.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το Επενδυτικό Κοινό