Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία «Jumbo AEE» ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007, ότι η “FMR LLC”, με επιστολή της στις 19/12/2012, γνωστοποίησε εξ ονόματος της ίδιας και των διαφόρων "αμοιβαίων κεφαλαίων" και άλλων λογαριασμών επενδύσεων που διαχειρίζεται η ίδια και οι αντίστοιχες θυγατρικές της, ότι ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου της Jumbo που κατείχε έμμεσα η “FMR LLC” κατά την 17/12/2012 ήταν 17.130.105 ή ποσοστό 13,18%. Ο αριθμός δικαιωμάτων ψήφου πριν την κρίσιμη συναλλαγή ήταν 17.005.414 ή ποσοστό 13,08%. Στην γνωστοποίηση αναφέρεται ειδικότερα ότι το ποσό των δικαιωμάτων ψήφου μίας εκ των ελεγχόμενων εταιρειών και συγκεκριμένα της “Fidelity Management & Research Company” είναι 14.353.895 ή ποσοστό 11,04% και συνυπολογίζεται στο ποσό που κατέχει η “ FMR LLC ”.

Η παρούσα ανακοίνωση υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου 3556/2007 καθόσον πραγματοποιήθηκε μεταβολή μεγαλύτερη των 3 ποσοστιαίων μονάδων επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που κατέχει ο υπόχρεος μέτοχος. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την προηγούμενη υποχρεωτική της ενημέρωση που είχε πραγματοποιηθεί την 28η Απριλίου 2011, η “FMR LLC” κατείχε ποσοστό 10,12% επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.