Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η Εταιρεία JUMBO Α.Ε.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 και Ν. 3340/2005, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις 3/347/12.7.2005 και 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., την ενημέρωσε στις 14.05.2012 ότι :

1 Στις 11.05.2012 προέβη στην πώληση 496 κοινών ονομαστικών μετοχών της JUMBO Α.Ε.Ε, συνολικής αξίας 1.773,46 ευρώ
2 Στις 11.05.2012 προέβη στην αγορά 316 κοινών ονομαστικών μετοχών της JUMBO Α.Ε.Ε, συνολικής αξίας 1.120,80 ευρώ

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την JUMBO Α.Ε.Ε. και ακολούθως από την JUMBO Α.Ε.Ε. προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, και το επενδυτικό κοινό γίνεται επειδή ο κ. Βίκτωρ Ασσέρ ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της JUMBO Α.Ε.Ε.