Ανακοίνωση

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 06.11.2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, στο Μοσχάτο Αττικής στα κεντρικά γραφεία της έδρας αυτής επί της οδού Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας, αποφασίστηκε μεταξύ άλλων και αναφορικά με τη διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσεως 01.07.2012-30.06.2013 η μη διανομή μερίσματος στους μετόχους και μεταφοράς εις νέον από τα κέρδη της εν λόγω χρήσης ποσού ευρώ 29.104.433,63 προς ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της εταιρείας (μετά την αφαίρεση των φόρων ποσού ευρώ 19.546.726,73, του τακτικού αποθεματικού ποσού ευρώ 3.728.551,95 και του έκτακτου αποθεματικού ποσού ευρώ 64.997.338,00).
Σε συνέχεια της από 11.10.2013 ανακοίνωσης της εταιρείας οι 149.441 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας χωρίς δικαίωμα λήψης μερίσματος χρήσης 2012/2013 θα πάψουν να διαπραγματεύονται ως χωριστή σειρά μετοχών (ΜΠΕΛΑΑΜ) στις 08.11.2013 και θα αρχίσουν να διαπραγματεύονται στην ίδια σειρά μαζί με όλες τις υπόλοιπες κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας στις 14.11.2013.