Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία «JUMBO AEE» ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007 ότι η κυρία Βασιλική Γιούτσου σύζυγος του νομικού συμβούλου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Ιωάννη Οικονόμου, προέβη την 09/10/2013 σε πώληση 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας συνολικής αξίας 97.800 Ευρώ και την 10.10.2013 σε πώληση 15.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας συνολικής αξίας 152.250 Ευρώ .