Ανακοίνωση σχετικά με την μετατροπή ομολογιών σε μετοχές - Μετατρέψιμο μη διαπραγματεύσιμο Ομολογιακό Δάνειο Jumbo ΑΕΕ, ποσού € 42.432.150,00

Ανακοινώνονται από την εταιρία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» τα εξής:
1. Με βάση τους όρους του υφιστάμενου Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (εφεξής ΜΟΔ) της εταιρίας, έκδοσης της 8.9.2006, όπως έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την από 7.6.2006 απόφαση της Β’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σε συνδυασμό με τις από 3.8.2006, 31.8.2006, 5.9.2006, 6.9.2006, 8.9.2006, 14.4.2009 και 11.9.2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της, ως προς το δικαίωμα μετατροπής ομολογιών σε μετοχές ισχύουν τα εξής (όρος 8.1. του ΜΟΔ): Κάθε 1 ομολογία παρέχει στον Ομολογιούχο δικαίωμα μετατροπής της σε 2,21425331 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας, ονομαστικής αξίας € 1,19 η κάθε μία ( «Λόγος Μετατροπής»). Η τιμή μετατροπής είναι € 4,52 ανά μετοχή. Το δικαίωμα μετατροπής μπορούσε να ασκηθεί για πρώτη φορά την πρώτη ημέρα έναρξης του τετάρτου (4ου) έτους από την ημερομηνία έκδοσης του Δανείου (συγκεκριμένα την 8.9.2009) και εφεξής μπορεί να ασκείται ανά εξάμηνο, την αντίστοιχη με την ημερομηνία έκδοσης του Δανείου ημερομηνία κάθε μήνα («Ημερομηνία Μετατροπής»).
Σε εκτέλεση των ανωτέρω όρων, κατά την 8.3.2013, υποβλήθηκαν από δικαιούχους ομολογιούχους 9 αιτήσεις-δηλώσεις άσκησης του δικαιώματος μετατροπής συνολικά 14.516 ομολογιών του άνω ΜΟΔ, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης στο άρτιο ποσού € 10,00, οι οποίες μετατρέπονται συνολικά σε 32.139 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας € 1,19 η κάθε μία. Με την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής επέρχεται ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των € 38.245,41, με την έκδοση 32.139 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας € 1,19 η κάθε μία. Το συνολικό ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 154.693.664,44, διαιρούμενο σε 129.994.676 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,19 η κάθε μία. Η λόγω της άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου υπέρ το άρτιο προκύπτουσα διαφορά ποσού € 103.314,59 άγεται σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Η ανωτέρω αύξηση διαπιστώθηκε με την από 9.3.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε αναλόγως το περί κεφαλαίου άρθρο 5 παρ. Α’ του Καταστατικού της και πιστοποιήθηκε με την από 12.3.2013 απόφαση του ιδίου οργάνου, οι οποίες, καταχωρήθηκαν στο αυτοτελές τμήμα Γ.Ε.ΜΗ του Υπουργείου Ανάπτυξης την 03.04.2013 και σχετικές Ανακοινώσεις με αριθ. πρωτ. Κ5-1184 και Κ5-1184 (δις) αντίστοιχα θα δημοσιευτούν στο ΦΕΚ Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.
2. Με βάση τον όρο 8.3. του ΜΟΔ οι νέες αυτές 32.139 κοινές ονομαστικές μετοχές, θα δικαιούνται μερίσματος της τρέχουσας εταιρικής χρήσης από 1.7.2012 έως 30.6.2013, κατά την οποία ασκήθηκε το δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών.
3. Για την έκδοση των νέων μετοχών θα τηρηθεί η τυπική διαδικασία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών και λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων, όπως προβλέπεται στους όρους του ΜΟΔ, στον Κ.Ν. 2190/1920 και στο κεφάλαιο 5.3.6 του ισχύοντος Κανονισμού του ΧΑ, σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο θα πραγματοποιηθεί η έγκριση εισαγωγής των νέων μετοχών, μετά την εμπρόθεσμη υποβολή στο ΧΑ από την εταιρία, των απαιτούμενων νόμιμων δικαιολογητικών και εγγράφων. Κατά το δεύτερο στάδιο θα πραγματοποιηθεί η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας, την 3η εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία έγκρισης της εισαγωγής τους από το ΧΑ, όπως θα αναφέρεται σε νεώτερη σχετική ανακοίνωση που θα έχει δημοσιευτεί τουλάχιστον πριν από μία εργάσιμη ημέρα. Οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες των δικαιούχων μετόχων στο Σ.Α.Τ. την προηγούμενη ημέρα της έναρξης διαπραγμάτευσης τους.
4. Για τυχόν διευκρινήσεις ή πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι θα μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην υπεύθυνη εξυπηρέτησης μετόχων της εταιρίας κυρία Αμαλία Καραμητσώλη, στην διεύθυνση της έδρας της εταιρίας Κύπρου 9 και Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής και στον αριθ. τηλ. 2104805267.