Οικονομικό Ημερολόγιο χρήσης 2013/2014

Στα πλαίσια ορθής, έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιείται το Οικονομικό Ημερολόγιο της «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με την επιφύλαξη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες ανά περίπτωση υπηρεσίες, ήτοι:
• Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2012/2013 βάσει του Ν. 3556/2007: 26.09.2013 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
• Ημερομηνία ετήσιας ενημέρωσης αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 2012/2013: 09.10.2013
(Σημείωση: Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών στις 9:30 π.μ.)
• Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης χρήσης 2012/2013: 06.11.2013.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2012/2013, με στόχο την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της εταιρείας.