ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005

Η «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «Εταιρεία» ή «Απορροφώσα») ανακοινώνει σύμφωνα με τους Κανονισμούς 809/2004 και 2016/301 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Ν.3401/2005 ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίαση της 29.06.2016 ενημερώθηκε για το περιεχόμενο του εγγράφου του άρθρου 4 του Ν.3401/2005 (εφεξής το «Έγγραφο») σχετικά με τη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Απορροφώμενη») (εφεξής από κοινού η Απορροφώσα και η Απορροφώμενη οι «Συγχωνευόμενες Εταιρείες») σύμφωνα με τις αποφάσεις α) της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις 18 Μαΐου 2016 και β) της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις 18 Μαΐου 2016.
Το Έγγραφο, είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από τις 29.06.2016 σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://corporate.e-jumbo.gr/enimerosi-ependyton/deltia-apologismoi/egrafo-tou-arthrou-4-tou-n-3401-2007/, στην ιστοσελίδα της Απορροφώμενης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.tanosirian.gr/ και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών http://www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus.
Επίσης, το Έγγραφο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας, Κύπρου 9 και Ύδρας, 18346 Μοσχάτο Αττικής, μέχρι και την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για την έναρξη διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. των νέων μετοχών της Εταιρείας που προέκυψαν από τη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχει ως εξής:

Ημερομηνία Γεγονός
18.05.2016 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της JUMBO Α.Ε.Ε. που ενέκρινε τη Συγχώνευση
18.05.2016 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τανοσίριαν Α.Ε.Ε.Ε. που ενέκρινε τη Συγχώνευση
02.06.2016 Έγκριση Συγχώνευσης από το Υπουργείο Ανάπτυξης, καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. και δημοσίευση στο ΦΕΚ στον ιστότοπο του Γ.Ε.ΜΗ.
29.06.2016 Γνωστοποίηση του Εγγράφου στο Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
29.06.2016 Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Εγγράφου στο Η.Δ.Τ. και στους ιστότοπους των Συγχωνευόμενων Εταιρειών
29.06.2016 Δημοσίευση του Εγγράφου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, της Απορροφώμενης και του Χρηματιστηρίου Αθηνών)
30.06.2016 Έγκριση από το Χ.Α. της εισαγωγής των νέων μετοχών της Εταιρείας και της αναπροσαρμογής της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας λόγω συγχώνευσης (1)
30.06.2016 Δημοσίευση της ανακοίνωσης της Εταιρείας στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία
01.07.2016 Ακύρωση (2) λόγω συγχύσεως των μετοχών της Απορροφώμενης και πίστωση των νέων μετοχών των μετόχων της Απορροφώμενης
04.07.2016 Έναρξη διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. των νέων μετοχών των μετόχων της Απορροφώμενης και αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας λόγω συγχώνευσης (3)
(1) Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλισης της Διοικούσας Επιτροπής του ΧΑ κατά την ανωτέρω ημερομηνία.
(2) Η ακύρωση των μετοχών πραγματοποιείται μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της 1ης Ιουλίου 2016.
(3) Η ημερομηνία αποκοπής ταυτίζεται με την ημερομηνία έναρξης.

Σε περίπτωση που το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα μεταβληθεί, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Αμαλία Καραμητσώλη, Υπεύθυνη Μετόχων, τηλ.: 210 480 52 00 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.