Ενημέρωση για Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 27.07.2016

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 27.07.2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, στο Μοσχάτο Αττικής στα κεντρικά γραφεία της έδρας αυτής επί της οδού Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας, παρέστησαν νόμιμα 491 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 111.859.784 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 136.059.759 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ήτοι υπήρξε απαρτία ποσοστού 82,21% του ολοσχερώς καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε απόφαση για τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Ενέκρινε τη διανομή στους μετόχους της εταιρείας έκτακτου μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ 36.736.134,93, το οποίο αποτελεί μέρος των εκτάκτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη συνολικού ποσού ευρώ 70.179.769,98 της διαχειριστικής χρήσης από 1.7.2011 έως 30.6.2012.
Υπέρ ψήφισαν 111.859.784 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.
Ενέκρινε τη διεύρυνση του αριθμού των μελών του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από επτά (7) σε εννέα (9) , με την εκλογή και προσθήκη δύο νέων μελών, η θητεία των οποίων θα λήγει συγχρόνως με τη θητεία των υπολοίπων μελών αυτού
Υπέρ ψήφισαν 69.853.337 μετοχές, ήτοι ποσοστό 62,45% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν 40.389.318 μετοχές, ήτοι ποσοστό 36,11% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και αποχή 1.617.129 μετοχές ήτοι ποσοστό 1,45% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.