Συμπλήρωση Οικονομικού Ημερολογίου χρήσης 2016/2017

Η Jumbo ΑΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό τη Συμπλήρωση του Οικονομικού Ημερολογίου της Εταιρείας για το 2017 αναφορικά με τις ημερομηνίες αποκοπής δικαιώματος, προσδιορισμού δικαιούχων (record date) και έναρξης καταβολής του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2016/2017, ποσού Ευρώ 0,18 ανά μετοχή. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 15% επί των μερισμάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 11 του άρθρου 112 του Νόμου 4387/2016 (ΦΕΚ Α' 85/12.05.2016) όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4389/2016 (ΦΕΚ Α' 94/27.05.2016), οπότε, μετά την παρακράτηση του φόρου, ανέρχεται σε 0,1530 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι:
  • Ημερομηνία αποκοπής προμερίσματος: Τετάρτη 22.03.2017. Ημερομηνία που είναι μετά την 17.03.2017 ημερομηνία λήξης των συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί του Δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap.
  • Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων προμερίσματος (record date): Πέμπτη 23.03.2017.
  • Ημερομηνία έναρξης καταβολής προμερίσματος: Τρίτη 28.03.2017.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το Επενδυτικό Κοινό.