Έγγραφο του άρθρου 4 του Ν. 3401/2005

  • 29-06-2016 Έγγραφο  σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3401/2005 για τη συγχώνευση της ανώνυμης εταιρείας «JUMBO Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία» με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ Ανώνυμη Εμπορική και Επενδυτική Εταιρεία» και τη διανομή στους δικαιούχους μετόχους της «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ Ανώνυμη Εμπορική και Επενδυτική Εταιρεία» των 36.354.088 κοινών, άϋλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών που δικαιούνται αυτοί λόγω της Συγχώνευσης ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ λεπτών (€0,88) DOWNLOAD