Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία «JUMBO AEE» ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007, ότι o Κατσαρός Γεώργιος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της «Jumbo ΑΕΕ», προέβη στις 30/09/2008 σε αγορά 1.500 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 17.161 Ευρώ.