Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία «JUMBO AEE» ανακοινώνει, με βάση το Ν.3556/2007, ότι το ποσοστό μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ο μέτοχος «FMR LLC» στην εταιρία ανέρχεται σε ποσοστό 5%, μετά από αγορά που προέβη στις 24 Αυγούστου 2009, όπως γνωστοποίησε στις 25 Αυγούστου 2009 με επιστολή του. Σύμφωνα με την ανωτέρω γνωστοποίηση, η «FMR LLC» προέβη στις 24 Αυγούστου 2009 σε αγορά μετοχών με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός μετοχών που κατέχει στην εταιρεία να ανέλθει σε 6.066.090 από 6.016.090 ή ποσοστού 5,00% από 4,96%.