Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία «Jumbo AEE» ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007 ότι η «Τανοσίριαν Ανώνυμη Εμπορική και Επενδυτική Εταιρεία» γνωστοποίησε ότι το ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Jumbo AEE, έχει ανέλθει άμεσα στο 26,79% (34.773.476 μετοχές) από 22,17% (28.773.476 μετοχές). Η μεταβολή αυτή προέκυψε την 31.12.2009 όταν έληξε η Σύμβαση Επαναγοράς Μετοχών–Repurchase Agreement και η ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρεία «EFG Eurobank ΑΕΧΕΠΕΥ» επέστρεψε στην «Τανοσίριαν Ανώνυμη Εμπορική και Επενδυτική Εταιρεία» 6.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας Jumbo ΑΕΕ, τις οποίες είχε δανεισθεί.