Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία «JUMBO AEE» ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 ότι ο Ευάγγελος-Απόστολος Βακάκης, Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος, παρ’ ότι ο ίδιος δεν κατέχει μετοχές της εταιρείας, γνωστοποίησε ότι κατέχει έμμεσα ποσοστό 26,79% δικαιωμάτων ψήφου, μέσω του αλλοδαπού Ιδρύματος «KARPATHIA FOUNDATION», το οποίο την 7.1.2010 απέκτησε τον έλεγχο της αλλοδαπής εταιρείας «TANOCERIAN MARITIME S.A.», που είναι κυρία ποσοστού 99,99% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της μετόχου «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που είναι μέτοχος της εταιρείας με ποσοστό 26,79%.