Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία «Jumbo AEE» ανακοινώνει, με βάση το Ν.3556/2007, ότι η “Capital Research and Management Company”, αμερικανική εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων, παρ ότι η ίδια δεν κατέχει μετοχές της εταιρείας, γνωστοποίησε ότι το ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, μέσω των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, έχει ανέλθει έμμεσα στο 14,6722% (19.045.760 μετοχές) από 15,7259% (19.065.245 μετοχές) λόγω της αύξησης του αριθμού μετοχών της εταιρείας από 121.234.716 σε 129.808.390 κοινές ονομαστικές μετοχές.

Από το ποσοστό αυτό τo 7,465% ανήκει στη Smallcap World Fund και το 5,486% στην American Funds Insurance Series Global Small Cap.