Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία «Jumbo AEE» ανακοινώνει, με βάση το Ν.3556/2007, ότι η “Capital Research and Management Company”, αμερικανική εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων, παρ ότι η ίδια δεν κατέχει μετοχές της εταιρείας, γνωστοποίησε στις 13 Ιουνίου 2011 με επιστολή της, ότι το ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, μέσω των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, έχει διαμορφωθεί στο 11,0619% (14.374.135 μετοχές).

Σύμφωνα με την προηγούμενη υποχρεωτική της ενημέρωση που είχε πραγματοποιηθεί την 12η Απριλίου 2011, η “Capital Research and Management Company” ήλεγχε ποσοστό 14,7867% επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η παρούσα ανακοίνωση υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου 3556/2007 καθόσον πραγματοποιήθηκε μεταβολή μεγαλύτερη των 3 ποσοστιαίων μονάδων επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που κατέχει ο υπόχρεος μέτοχος.

Η ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία σημειώθηκε η μεγαλύτερη των 3 ποσοστιαίων μονάδων μεταβολή είναι η 10η Ιουνίου 2011.