Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία «JUMBO AEE» ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007 ότι o κύριος Ιωάννης Οικονόμου Νομικός Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, προέβη την 31.12.2013 σε πώληση 9.800 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας συνολικής αξίας 113.680 Ευρώ.