Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία «JUMBO AEE» ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007 ότι η κα Αικατερίνη Μαρία Παπαευαγγέλου θυγατέρα του Αναπληρωτή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κ. Ευάγγελου Παπαευαγγέλου, προέβη:
• Την 25/2/2015 σε πώληση 16.604 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας συνολικής αξίας 176.177,32 Ευρώ.
• Την 26/2/2015 σε πώληση 3.150 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας συνολικής αξίας 33.595,00 Ευρώ.