Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία «JUMBO AEE» ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007 ότι η κα Μαρία Χριστίνα Παπαευαγγέλου θυγατέρα του Αναπληρωτή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κ. Ευάγγελου Παπαευαγγέλου, προέβη την 18.05.2016 σε πώληση 1.721 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας συνολικής αξίας 21.202,72 Ευρώ και προέβη την 19.05.2016 σε πώληση 120 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας συνολικής αξίας 1.477,18 Ευρώ.