Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρία «JUMBO AEE» ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 ότι η Ιωάννα Τρεζάκη, Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου, γνωστοποίησε ότι στις 04.07.2016 απέχτησε 2.022 μετοχές και δικαιωμάτων ψήφου, με βάση την εγκριθείσα σχέση ανταλλαγής ως μέτοχος με ποσοστό 0,01% της συγχωνευθείσας με απορρόφηση εταιρίας «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία έπαυσε να υπάρχει.