Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρία «JUMBO AEE» ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 ότι το αλλοδαπό Ίδρυμα «KARPATHIA FOUNDATION», παρ’ ότι δεν κατέχει άμεσα μετοχές της εταιρείας, γνωστοποίησε ότι την 4.7.2016 συνεχίζει να διατηρεί έμμεσα ποσοστό 26,72% των δικαιωμάτων ψήφου αυτής μέσω ελέγχου της αλλοδαπής εταιρίας «TANOCERIAN MARITIME S.A.», η οποία την ίδια ημερομηνία απέκτησε άμεσα 36.352.066 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 26,72% στο μετοχικό κεφάλαιο της JUMBO AEE, με βάση την εγκριθείσα σχέση ανταλλαγής ως μέτοχος με ποσοστό 99,99% της συγχωνευθείσας με απορρόφηση εταιρίας «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία έπαυσε να υπάρχει.