Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρία «JUMBO AEE» ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 ότι ο Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, παρ’ ότι ο ίδιος δεν κατέχει μετοχές της εταιρίας, γνωστοποίησε ότι κατέχει έμμεσα ποσοστό 26,72% των δικαιωμάτων ψήφου, μέσω του αλλοδαπού Ιδρύματος «KARPATHIA FOUNDATION», το οποίο συνεχίζει να έχει τον έλεγχο της αλλοδαπής εταιρίας «TANOCERIAN MARITIME S.A.», η οποία, την 4.7.2016 απέκτησε άμεσα 36.352.066 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 26,72% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, με βάση την εγκριθείσα σχέση ανταλλαγής ως μέτοχος με ποσοστό 99,99% της συγχωνευθείσας με απορρόφηση εταιρίας «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία έπαυσε να υπάρχει.