Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρία «JUMBO AEE» ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 ότι η μέτοχος αυτής εταιρία «TANOCERIAN MARITIME S.A.» γνωστοποίησε ότι την 16.06.2017 προέβη σε πώληση 4.762.100 μετοχών, που αντιπροσωπεύουν το 3,5% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου στην Jumbo και κατά συνέπεια το ποσοστό της στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου μειώθηκε από 26,72 στο 23,22% και κατέχει πλέον άμεσα 31.589.966 μετοχές και δικαιώματα ψήφου.