Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία «JUMBO AEE» ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007 ότι o κύριος Ιωάννης Οικονόμου Νομικός Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, προέβη την 23.11.2017 σε αγορά 2.300 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας συνολικής αξίας 31.251,70 Ευρώ.