Ανακοίνωση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Jumbo A.E.Ε. κατά τη συνεδρίαση του της 9ης Ιουνίου 2017 : α) διαπίστωσε την κένωση λόγω θανάτου, που συνέβη στις 26.2.2017, της θέσης του εκτελεστικού μέλους Γεωργίου Βακάκη του Απόστολου-Ευάγγελου β) αποδέχθηκε τη παραίτηση του κ. Αδαμάντιου Σταματάκη (ανεξάρτητο μη εκτελεστικού μέλους) και απεφάσισε να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των εκλιπόντων μελών του, μέχρι τη λήξη της θητείας του. Η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ με Α.Π 70239 την 23.06.2017